محاسبه وزن خرپا
وزن تقریبی یک متر خرپا : (Kg/M)
وزن تقریبی کل شاخه ها : (Kg/M)